Всички покупки през интернет страницата се извършват съгласно Общите условия и използването на този сайт означава, че се съгласявате и приемате последните. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте този електронен магазин.

С приемането на настоящите Общи условия, Вие приемате и Условията за доставка, замяна и връщане, Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки” и всякакви други документи, цитирани или реферирани в настoящите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

I. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите Общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

Електронен магазин – онлайн платформа за пазаруване на продукти, чрез използване на интернет страница www.idgbg.com;
Търговец – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Интер Дизайн 7“ ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.idgbg.com;
Клиент – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Търговеца за закупуване на определен от него продукт от електронен магазин и при спазване на настоящите Общи условия;
Профил – регистрация в интернет страницата www.idgbg.bg, създадена от Клиента с цел закупуване на продукти от електронния магазин;
Продукт – всеки продукт, който е въведен и наличен за закупуване чрез електронния магазин;
Договор за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Търговеца и Клиента за покупка на определен от последния продукт, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите Общи условия и приложимото законодателство;
Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на продукти, както и уреждащи отношенията между Търговеца и Клиента (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)
Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.
Имейл адрес – посочена от Клиента на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Търговеца;
Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаният продукт;
Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Клиента адрес;
Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Продавача: Интер Дизайн 7 ЕООД
2. Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр.Пловдив, бул. Дунав 1
3. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. Дунав 1
4. Вписване в търговския регистър: ЕИК: 205529924, ДДС НОМЕР: BG205529924
5. Надзорни органи:
5.1. Комисия за защита на личните данн – уеб сайт: www.cpdp.bg
5.2. Комисия за защита на потребителите – уеб сайт: www.kzp.bg
5.3. Национална агенция за приходите – уеб сайт: www.nap.bg
5.4. Комисия за защита на конкуренцията – уеб сайт: www.cpc.bg
6. Oрган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.idgbg.com, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
– Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;
– Да извършат регистрация и да създават профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Търговецът се задължава да доставя продуктите и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Чрез избор и изпращане на поръчка, Клиента сключва договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.idgbg.com
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на продукти, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса продукти.
(3) Клиента заплаща на Търговеца възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявени от Търговеца на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Търговецът доставя заявената от Клиента стока в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. За определени покупки, Търговецът има възможност да предвиди доставка за своя сметка, по свое усмотрение, което се отразява в поръчката.
Чл. 6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиента на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента. Търгавецът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на продукти, Клиента има възможност да създаде профил и да въведе своята електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп. Търговецът предлага възможност за сключване на договори за покупко-продажба на продукти и без регистрация и създаване на профил и парола от страна на Клиента.
(2) В случай на регистрация от страна на Клиента, електронната поща и паролата за отдалечен достъп се определят от същия, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутон „Поръчване“, Клиента декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Търговецът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на потвърждение на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След изпращане на поръчка или създаване на профил (акаунт) на Клиента, между него и Търговеца възникват договорни отношения за така създадения профил и въведените лични данни.
(5) При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиента своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Не се допуска въвеждане на оскърбителна или противоречаща на морала информация, включително за потребителско име и парола, като Клиента изрично приема, че при нарушаване на това правило, както и при предоставяне на неточна, непълна или фиктивна информация, Търговецът има право да откаже поръчка, както и да ограничи достъпа на Клиента до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или да изтрие профила на Клиента.
(6) Всеки Клиент е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. Клиента е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Клиента се задължава да уведоми незабавно Търговеца за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и за всяко друго нарушаване на сигурността. Търговецът не носи каквато и да отговорност за действията извършени чрез потребителското име и парола на даден Клиент, вкл. за претърпени от Клиента вреди.
(7) Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или Интернет страници, без изричното, писмено разрешение на Търговеца.
(8) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които също са обект на авторски права.
(9) Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Клиента с извършването на определени покупки или допълнителни действия.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, използван за обмен на изявления между Клиента и Търговеца, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия.
(2) При постъпване на заявка за промяна на вписан Основен контактен електронен адрес, Клиента следва да влезе в профила си, да избере полето за промяна на Основен електронен адрес и да спази предвидените там стъпки – въвеждане на стар адрес, въвеждане на нов адрес и потвърждаване на новия адрес, след което получава информационно електронно писмо на новия и стария електронен адрес за извършената промяна.
(3) Търговецът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(4) Търговецът може да изисква от Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
Чл. 9. (1) Клиент няма право да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за да:
(а) въвежда или изпраща съдържание, което е заплашващо, дисредитиращо, клеветящо, обидно, противоречащо на морала, добрите нрави или закона.
(б) създава препратки, поддомейни, рекламни материали и др. подобни, обвързващи ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с какъвто и да е друг сайт в Интернет освен ако това не е изрично посочено от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като разрешено.
(в) изпраща или разпространява нежелани или непоискани съобщения, компютърни вируси и др. подобни
(г) влияе на работата и функционирането на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или на други сайтове, компютърен или телекомуникационен софтуер или хардуер,
(д) нарушава или затруднява достъпа на други Клиенти до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или други сайтове;
(е) събира и/или използва неправомерно лични данни на други Клиенти;
(ж) извършва каквито и да е други действия, които противоречат на основната цел на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, а именно да функционира като електронен магазин.
(2) Търговецът има право да ограничи достъпа до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на всеки Клиент, който наруши която и да е забраните по ал.1 по-горе, да изтрие профила на Клиент и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 10. (1) Клиентите използват интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в Електронния магазин.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Търговеца и Клиента се сключва по електронен път при приключване на поръчката от Клиента и при действието на настоящите Общи условия.. Спецификите и основните елементи (предмет и цена) на всеки договор за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от Клиента поръчка.
(4) Страна по договора с Търговеца е Клиента съгласно данните, предоставени при приключване на поръчката или регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт (профил) в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(5) Търговецът съхранява в електронен вид данните за сключения договор. За сключването на договора за покупко-продажба на продукти, Търговецът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.
(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 11. Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:
(1) Без регистрация в електронния магазин
(2) Извършване на регистрация в електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, в случай че Клиента няма вече съществуваща регистрация в електронния магазин;
(3) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с електронна поща и парола;
(4) Избиране на един или повече от предлаганите продукти в електронния магазин и добавянето им към количката с продукти за покупка;
Основните характеристики на продуктите, предлагани от Търговеца са посочени на страницата на всяка стока на www.idgbg.com. Предоставената информация не претендира за изчерпателност. Цената на продуктаа е посочена от Търговеца на страницата на всеки продукт в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Посочената цена включва всички данъци и такси, но не включва разходите за доставка, които са посочени отделно преди приключване на поръчката в раздел „Количка” и след избор от Клиента на „метод на доставка”. Търговецът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Клиентите. Клиента е длъжен да заплати цената, която е била посочена в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуването, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обещетение на Клиента, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива.
В случай че продукта е с намалена цена, съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката – точен адрес, се осъществява чрез попълване на онлайн формата; Условията на доставка за отделните продукти са посочени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(6) Способ и момент за плащане на цената.
Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея продукти и условията на доставка се посочват от Търговеца преди финално потвърждаване на поръчката от Клиента.
При заплащане с наложен платеж инкасирането на цената на сделката се извършва от куриера доставил пратката, като Клиента е длъжен да му предостави пълната стойност на доставяната поръчка.
(7) Потвърждение на поръчката;
От този момент Клиента влиза в договорни отношения с Търговеца, касаещи конкретната покупка при настоящите Общи условия. От този момент, възниква и задължението на Клиента да заплати поръчаните продукти с наложен платеж на куриера.
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН съдържа технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде финализиранa поръчката, като автоматична проверка на въвеждане на имена, телефон, адрес, e-mail. Въпреки това, Клиентите са длъжни внимателно да въведат и да проверят правилността на въведената от тях информация.

VI. ДОСТАВКА
Чл. 12. Търговецът или Куриерът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носят отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни, неточни, непълни, неясни или заблуждаващи.
Чл. 13. (1) Срокът на доставка на поръчката и началният момент, от който тече, е определен за всеки продукт поотделно при сключване на договора с Клиента чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Условията за доставка са публикувани на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и са неразделна част от настоящите Общи условия.
(2) В случай че Клиента и Търговеца не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Клиента до Търговеца чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) В случай че Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти или мателиали за тяхното изработване, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 60-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. Когато Потребителя е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 60-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.
(2) Правото на отказ от покупка или замяна на вече закупен продукт не се прилага в следните случаи:
– за доставка на продукти и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Търговеца не е в състояние да контролира;
– за доставка на продукти, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за продукти, по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи механизми, следи от монтаж и демонтаж.
– други предвидени в закона случаи.
Чл.16. Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана / монтирана / демонтирана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост аксесоари, рамка, заключваш механизъм и др. подобни.
Чл. 17. При упражняване на правото на отказ, без Търговеца да има вина за това, разходите за връщане за сметка на Потребителя. В случай, че връщането е по вина на Търговеца, то транспортните разходи се покриват от същия.
Чл. 18. (1) За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Търговеца за решението си да се откаже от договора в 60дневен срок с недвусмислено заявление като попълни Формуляр за Отказ / Рекламация. Търговецът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от Потребителя електронен адрес.
(2) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Потребителят следва да върне продукта на Търговеца на адрес: гр. Пловидв, 4002 Южна Промишлена зона, Ул. „Пряпорец“ 1.
(3) Възстановяване на заплатени суми става по банкова сметка, предоставена от Потребителя. Технологичното време за обработка на върнати продукти е не повече от 5 работни дни.
Чл. 19. Всички предлагани стоки се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 20. (1) Куриера доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок и на цитираният в поръчката адрес.
Чл. 21. Клиента се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Куриера и ако не отговаря на поръчания модел / цвят / размер да откаже приемане на продукта като уведоми за това незабавно Куриера.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 22. (1) Търговецът предприема всички мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Търговецът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който Търговецът обработва лични данни. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Клиента се е запознал и е съгласен с Политиката за защита на личните данни.
Чл. 23. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Търговецът, за което последният ще уведоми всички Клиенти на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.
(2) Търговецът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изтичане на срока по ал.1. В случай че Клиента не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.
(3) Клиента се съгласява, че всички изявления на Търговица, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиента се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.
Чл. 25. Търговецът публикува тези общи условия на адрес www.idgbg.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
Чл.26. Търговецът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 27. Договорът на Клиента с Търговеца се прекратява в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Търговецът, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на Клиента на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Клиента поема всички разходи, свързани с това.
Чл.29 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.
Чл. 30. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.
Чл. 31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл.32. При възникване на спорове, Клиентите могат да потърсят помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.
Чл. 33. За оказване на помощ след продажбата (например при нужда от разяснения за употребата на продукт и др. подобни) Клиентите може да се свържат с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на e-mail: office[@]idgbg.com.
Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 01.03.2019г.